Leveringsvoorwaarden

I Algemeen

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Onderhavige leveringsvoorwaarden van toepassing op alle door Bulb Quality Support B.V. (BQ Support) geleverde diensten, goederen of materialen in de ruimste zin des woord. De overeenkomst tussen BQ Support en de cursist of koper van een door BQ Support te leveren artikel of goed komt tot stand, zodra men zich heeft ingeschreven voor een cursus, een betaling heeft verricht of goederen of artikelen in ontvangst heeft genomen. Door het aangaan van de overeenkomst stemmen cliënt en opdrachtgever voorts in met de hieronder vermelde voorwaarden.

Artikel 2 – Opdracht en/of inschrijving

Alle opdrachten of inschrijvingen dienen schriftelijk te geschieden. Alle voor de opdracht of inschrijving relevante informatie moet worden vermeld.

Artikel 3 – Leveringstermijnen

Opgave van leveringstermijnen dan wel van enige andere termijn, waarbinnen BQ Support aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient opdrachtgever BQ Support schriftelijk aan te manen, waarbij aan BQ Support alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Indien BQ Support bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van opdrachtgever en opdrachtgever in gebreke is gebleven met de (tijdige) ter beschikkingstelling van die informatie en/of die gegevens aan BQ Support, zal BQ Support opnieuw een leveringstermijn bepalen. BQ Support zal deze nieuwe leveringstermijn bepalen aan de hand van haar totale projectenplanning.
Blijft opdrachtgever voor een periode langer dan 30 dagen na het geven van de opdracht in gebreke met de ter beschikkingstelling van de in het vorige lid bedoelde informatie en/of gegevens dan is BQ Support gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan is opdrachtgever gehouden de door BQ Support gemaakte kosten voor de uitvoering van de overeenkomst te vergoeden.

Artikel 4 – Auteurs- en beeldrecht

Het auteurs- en beeldrecht op de door BQ Support uitgegeven brochures en projectmateriaal berust bij BQ Support, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BQ Support zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid

BQ Support zal ten aanzien van het gebruik van de in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie alle zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd. Indien de opdrachtgever aangeeft dat informatie een vertrouwelijk karakter heeft, zal BQ Support deze ook als zodanig behandelen.
Resultaten van laboratoriumtoetsingen worden uitsluitend aan opdrachtgever bekend gemaakt, tenzij deze nadrukkelijk toestemming geeft om uitslagen aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

BQ Support spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Plantmateriaal is echter een natuurproduct waarbij externe omstandigheden van invloed kunnen zijn op de uitkomst van een toets. BQ Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Door het volgen van een cursus of het aankopen en het gebruik van enig artikel of dienst aanvaardt de koper of gebruiker de volledige verantwoordelijkheid. BQ Support zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: – enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. – onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie. BQ Support zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 7 – Betaling

BQ Support brengt de door opdrachtgever verschuldigde vergoedingen inv rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door BQ Support. Opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan BQ Support alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 8 – Opschorting en ontbinding

Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is BQ Support steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is BQ Support gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. BQ Support heeft het recht deelname van opdrachtgever dan wel van de door opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project of cursus te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7. De tussen BQ Support en opdrachtgever tot stand gekomen opdracht kan per aangetekende brief met onmiddellijke ingang door een van beide partijen beëindigd worden, indien: a) de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd of b) een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend of c) overmacht.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen BQ Support en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, worden onderworpen aan de rechtbank te Alkmaar.

II Training

Artikel 10 – Annulering van de opdracht door opdrachtgever

Annulering dient te geschieden door een schriftelijke kennisgeving aan BQ Support, welke minimaal 4 weken voor aanvang van de cursus door BQ Support ontvangen moet zijn. Tijdige annulering laat onverlet dat administratiekosten in rekening worden gebracht. Er wordt bij vroegtijdige beëindiging van de cursus door deelnemer of overschrijding van bovengenoemd termijn geen restitutie verleend.

Artikel 11 – Vervanging/ annulering

Opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het project of de cursus laten deelnemen, indien zulks aan BQ Support uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de cursus wordt medegedeeld. Vervanging van een deelnemer aan een cursus dient schriftelijk te worden bevestigd. BQ Support behoudt zich het recht voor cursussen bij onvoldoende deelname niet te laten doorgaan.

Artikel 12 – Betaling

In de cursusprijs zijn begrepen het tot de cursus behorende materiaal, het gebruik van apparatuur en koffie of thee. Reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de cliënt. De cursusprijs is exclusief BTW. Voor maatwerk en speciaal aangepaste cursussen gelden afwijkende tarieven. Deelname aan een cursus is slechts mogelijk indien het cursusgeld uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus is voldaan.

III Antisera en positive controle

Artikel 13 – Transport

Het transport van antisera en positieve controle laat BQ Support doen door een geschikte express dienst. De hiervoor gemaakte kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Het transport is niet voor risico van BQ Support. Indien goederen tijdens het transport beschadigd raken, dienen claims bij de transporteur ingediend te worden.

Artikel 14 – Gebruik reagentia

Reagentia zijn door deskundigen geproduceerd voor laboratoriumgebruik. Opdrachtgevers die antisera en/ of positieve controle bestellen en ontvangen zijn volledig verantwoordelijk voor de wijze waarop deze reagentia worden gebruikt, opgeslagen en eventueel misbruik van deze producten. BQ Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik van de reagentia of wanneer deze gebruikt worden op mens of dier. Opdrachtgever is persoonlijk verantwoordelijk om na te gaan of deze bevoegd is de reagentia te ontvangen en gebruiken. In geval van twijfel adviseren wij u hierover contact op te nemen met de locale overheid.

IV Virustoetsingen

Artikel 15 – Aanleveren monsters

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de te testen monsters en het nemen van een representatieve steekproef indien van toepassing. Monsters worden uitsluitend getoetst op aanwezigheid van de pathogenen die door de inzender worden aangegeven. BQ Support houdt zich het recht voor aangeleverde monsters niet te toetsen
wanneer deze niet correct aangeleverd zijn of het te toetsen materiaal aanleiding geeft te veronderstellen dat de uitslag niet representatief zal zijn. Monsters worden na toetsing vernietigd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 16 – Toetsing

Alle toetsingen van BQ Support geschieden op basis van de op dat moment voor handen zijnde technologie. BQ Support is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen aantonen van pathogenen door een te geringe gevoeligheid van de toets of invloeden vanuit het plantenmateriaal daarop. Adviezen van de
kant van BQ Support over het toepassen van toetsen voor relevante pathogenen zijn gebaseerd op bevindingen in Nederlandse teeltgebieden op basis van de kennis die op dat moment beschikbaar is.

Artikel 17 – Extinctiewaarden

Weergegeven extinctiewaarden zijn metingen die gelijktijdig met de eerste visuele controle van de opdrachtresultaten van ELISA virustoetsingen worden vastgelegd. De resultaten van de eerste en tweede visuele controle van de opdrachtresultaten zijn leidend. De extinctiewaarden kunnen door de opdrachtgever als indicatief handvat gebruikt worden.

De afnemer verklaart akkoord te gaan met het feit dat alle leveringen geschieden zoals in deze leveringsvoorwaarden is vermeld.