Privacy verklaring

Uw gegevens zijn en blijven uw gegevens. Dit is het uitgangspunt van BQ Support. Wij doen er alles aan om dit te waarborgen. Uw bedrijfs- en persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en niet verstrekt aan derden, tenzij u ons verzoekt om dit te doen.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor onze zakelijke dienstverlening. BQ Support verzamelt geen gegevens ten behoeve van consumenten dienstverlening. De gegevens die wij verzamelen zijn:

  • bedrijfsnaam
  • KvK-nummer
  • bedrijfsadres
  • naam contactpersoon
  • telefoonnummer en e-mailadres bedrijf
  • telefoonnummer en e-mailaders
  • contactpersoon
  • betalingsgegevens, inclusief rekeningnummer en factuuradres
  • aanvragen voor dienstverlening (monsterformulieren, digitale aanvraag- en aanmeldformulieren)

Aangezien BQ Support alleen zakelijke diensten verleent, gaan wij er vanuit dat contactgegevens die u aan ons verstrekt zakelijk zijn en geen direct persoonlijke gegevens betreffen.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Op het moment dat u een dienstverlening aanvraagt bij BQ Support, registreren wij de hierbij horende gegevens. Via onze website verzamelen wij alleen gegevens als u een vraag aan ons stelt of een digitaal aanvraag- en/of aanmeldformulier voor een cursus invult.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw zakelijke gegevens worden volgens wettelijke richtlijnen bewaard. Op het moment dat onze dienstverlening heeft plaatsgevonden, worden eventuele resultaten digitaal voor u bewaard om u nogmaals van deze informatie te kunnen voorzien. Papieren formulieren voor het aanvragen van dienstverlening worden gedurende 1 jaar bewaard. Daarna worden deze gecontroleerd vernietigd.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

BQ Support gebruikt uw persoons- en bedrijfsgegevens voor het leveren van de aangevraagde zakelijke diensten. Periodiek versturen wij actualiteiten per e-mail. U kunt zich hiervoor aan- en afmelden via onze website (www.bqsupport.nl), per e-mail of door het volgen van de link in het bericht met actualiteiten.

Verstrekken van gegevens

BQ Support verstrekt geen persoons- en/of bedrijfsgegevens aan derden, tenzij u dat ons nadrukkelijk verzoekt of dat er gegevens op wettelijke en/of gerechtelijke (artikel 843a of 843b Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering) worden gevorderd.

Wie heeft er inzage in uw gegevens?

BQ Support geeft derden geen inzage in uw gegevens anders dan voor de verwerking van financiële gegevens door de accountent.

Beleid

Ons beleid en voorschriften rond het werken met persoonsgegevens zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de 1995 European Union Date Protection Directive (Directive 95/46/EC) en de General Data Protection Regulation (Algemene verordening gegevensbescherming, van kracht vanaf 25 mei 2018) en de van toepassing zijnde nationale wetgeving.

Bescherming gegevens

BQ Support heeft technische en organisatorische maatregelen genomen voor een passend beveiligingsniveau van al dan niet gedigitaliseerde informatie. Hiermee voorkomen wij dat onbevoegden van binnen of buiten de organisatie toegang krijgen tot uw persoons- en/of bedrijfsgegevens. De website en de systemen zijn beschermd met behulp van diverse digitale middelen. Hiermee worden fraude, beveilingsincidenten, criminaliteit en andere vormen van misbruik voorkomen en wordt het gebruik van onze website en systemen tevens gemonitord. Persoons- en/of bedrijfsgegevens kunnen ook worden gedeeld met externe dienstverleners die voor BQ Support onderhoud aan systemen uitvoeren of financiële gegevens verwerken. Er wordt uitsluitend samengewerkt met dienstverleners die zich er toe verbinden om de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven. Dit is geborgd door onder andere verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten en persoonlijke gegevens

De toestemming die u ons heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en/of te (laten) verwerken, kunt u op elk gewenst moment intrekken. Wilt u weten welke gegevens wij van u bewaren? Dit kan per e-mail (info@bqsupport.nl) of via ons telefoonnummer 0252-433060.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Stuur dan een e-mail naar info@bqsupport.nl of bel ons via telefoonnummer 0252-433060.